Wyszukiwanie elementów sieci

Lewy panel boczny zawiera pole wyszukiwania. Pod nim znajduje się przycisk Pokaż wszystko. Wpisanie szukanej frazy i zatwierdzenie klawiszem enter lub kliknięcie w przycisk Pokaż wszystko Powoduje przejście do widoku wyszukiwania. Widok ten pozwala wyszukiwać elementy sieci kierując się różnymi kryteriami.

Wyszukiwanie

Przy każdym elemencie sieci widnieje przycisk Pokaż na mapie. Powoduje on przejście do widoku mapy nakierowując użytkownika na wybrany element.

Uwaga: jeżeli wybranym elementem jest np. przełącznica - mapa nakierowuje użytkownika na element , w którym przełącznica ta została umieszczona (w tym przypadku prawdopodobnie serwerownię). Jeśli wybrany został kabel, widok mapy przedstawiać będzie przebieg wybranego kabla. Pozostałe elementy będą niewidoczne. W takim trybie nie można wykonywać żadnych operacji na mapie.

W wyszukiwaniu, użytkownik ma możliwość zaznaczenia od jednego do wszystkich elementów oraz usunięcia elementów zaznaczonych.

Uwaga: należy pamiętać, że jeśli usuwany jest np. słup - usunięte zostaną również wszystkie elementy, które się na nim znajdują.