Typy i schematy urządzeń

System Netman nie posiada predefiniowanej bazy urządzeń. Autorzy postanowili dać użytkownikowi możliwość odwzorowania dowolnego urządzenia sieciowego za pomocą kreatora urządzeń. Pierwszym etapem jest utworzenie typu urządzenia określającego podstawowe sieciowe cechy urządzenia (czy posiada adres IP, czy jest zarządzalne przez WWW itd...). Po dodaniu typu urządzenia, należy utworzyć jego schemat. Schemat definiuje jego rozmiary oraz rozmieszczenie portów - zarówno na panelu przednim jak i tylnym. Położenie portów określa się za pomocą myszy (przeciągając). Za pomocą menu kontekstowego każdy port można rozszerzyć, dodatkowo opisać, zmienić jego typ lub usunąć.

Widok edycji typu urządzenia: Typ urządzenia

Widok edycji schematu urządzenia: Schemat urządzenia 1 Schemat urządzenia 2

Widok edycji typu portu: Typ portu