Informacje ogólne

     Netman jest systemem służącym do planowania, paszportyzacji, inwentaryzacji i monitoringu sieci komputerowych opartych o technologię FTTH. Obsługa systemu odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej, co umożliwia wspólną pracę wielu osób w tym samym czasie i szybkie dzielenie się informacjami oraz zasobami. Praca grupowa stanowi ważną część funkcjonalności systemu i w połączeniu z funkcją monitoringu odróżnia go od innych systemów paszportyzacji sieci.

Wymagania systemu

     System Netman do działania wymaga środowiska uruchomieniowego Java: Java Runtime Environment w wersji minimum 8 oraz dostępu do Internetu. Poza tym, do poprawnego działania systemu wymagane jest uruchomienie go z dostępem do wszystkich funkcji systemowych (niektóre systemy blokują zwykłym użytkownikom dostęp do narzędzi diagnostycznych, jak np. ping). Netman działa poprawnie zarówno na systemach operacyjnych z rodziny Windows jak i Linux. Żadne dodatkowe oprogramowanie (np. bazy danych) nie jest wymagane. Dzięki komunikacji z serwerem centralnym Wisoft, aktualizacje dokonują się automatycznie.

Możliwości Systemu

     Założeniem twórców systemu było stworzenie środowiska, w którym pracownicy techniczni operatorów telekomunikacyjnych (ISP) mogliby gromadzić całą techniczną dokumentację sieci operatora. Dokumentację taką stanowi logiczna struktura połączeń elementów sieci, zbiór urządzeń aktywnych i nieaktywnych, a także pliki konfiguracyjne, logi Syslog pochodzące urządzeń aktywnych, zdjęcia, skany dokumentów, linki do zasobów zewnętrznych.

     System posiada podział elementów na planowane i rzeczywiste. W połączeniu z możliwością obliczania tłumienności optycznej - stanowi środowisko planowania i symulacji pracy sieci.

     Posiadając funkcje diagnostyki urządzeń poprzez zapytania ICMP Ping oraz SNMP, Netman stanowi bardzo wydajne środowisko monitorowania i reagowania na awarie w sieci. Użytkownik ma możliwość ustawienia cyklicznego odpytywania dowolnej ilości urządzeń. Dla każdego z urządzeń, system przechowuje historię czasów odpowiedzi Ping, co pozwala wygenerować wykresy pokazujące zmianę czasów odpowiedzi na Ping w czasie Dzięki temu, użytkownik ma możliwość zobaczyć jak sieć zachowuje się pod różnym obciązeniem (np. w nocy oraz w "godzinach szczytu"). Posiadając funkcje monitoringu, system może także informować użytkownika o awariach. Informacje o alarmach, wyświetlane są w systemie. Użytkownik może też skonfigurować bota Telegram, by ten informował go natychmiast o awariach w sieci (oraz o powrocie urządzeń do poprawnego działania).

Interfejs użytkownika

     Główny widok systemu, dostępny po zalogowaniu, składa się z panelu górnego oraz panelu bocznego, umieszczonego po lewej stronie. Resztę widoku stanowi interaktywna mapa, na której znajdują się elementy sieci odwzorowujące rzeczywisty schemat sieci.

     Panel górny zawiera kolejno: przycisk INFO (informacje nt. stanu licencji, wersji systemu oraz możliwość wklejenia klucza licencyjnego oraz jego weryfikacji), przycisk WYLOGUJ, wskaźnik ilości aktualnie zalogowanych użytkowników (wyświetlający ich loginy po najechaniu myszą), przyciski wyszukiwania, zasobów zewnętrznych, czatu oraz ikonę stanu sieci. W przypadku braku alarmów - ikona ma kolor zielony, natomiast w przypadku wystąpienia awarii - zmienia kolor na czerwony. W przypadku, gdy istnieją jakieś awarie, po kliknięciu w ikonę stanu sieci - wyświetla się okno zawierające listę urządzeń, które uległy awarii. Przy każdym urządzeniu są przyciski "Pokaż na mapie" oraz "Ping", pozwalający sprawdzić, czy urządzenie odpowiada na zapytania Ping

     Panel boczny składa się z combo-boxa, pozwalającego wybrać schemat kabla, którym użytkownik chce połączyć elementy. Pod nim znajduje się przycisk "Ustawienia", w którym użytkownik z uprawnieniami administratora może zarządzać dostawcami map, skonfigurować funkcje systemu, takie jak częstotliwość próbkowania Ping oraz SNMP, ilość nieudanych prób potrzebnych do uruchomienia alarmu. Może też zarządzać schematami SNMP OID. W oknie "Ustawienia" można także skonfigurować bota Telegram oraz serwer Syslog.

     Kolejno w panelu bocznym znajdują się przyciski "Schematy kabli", "Schematy urządzeń". Przyciski te pozwalają zarządzać schematami definiującymi właściwości dodawanych kabli (ilość żył, tub, tłumienności, zapasy podwieszeniowe, kolory). oraz urządzeń (typy urządzeń, właściwości sieciowe, dostępne usługi, typy portów, rozkład portów i ich kolory).

     Następne elementy panelu to: przełącznik trybów mapy (połącz/rozłącz/ogólny), filtry wyświetlanych na mapie elementów, przycisk "Export", pozwalający pobrać kopię bazy danych (w celu wykonania kopii zapasowej), oraz przyciski "Zarządzaj projektami" i "Raporty" (w celu wyboru i podglądu/wydruku danego raportu).

     Mapa jest interaktywna i pozwala użytkownikowi dodawać, usuwać oraz łączyć elementy sieci. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na mapie, użytkownik może wybrać element, który chce dodać.

     Po kliknięciu lewym przyckiem myszy na danym urządzeniu, użytkownik widzi podstawowe właściwości urządzenia. Przycisk "Właściwości" pozwala wyświetlić panel, udostępniający wszystkie informacje danego elementu oraz zawierający elementy wewnętrzne, jak mufy, splittery, urządzenia aktywne czy wchodzące kable. W panelu tym, w trybie zaawansowanym, użytkownik tworzy połączenia wewnętrzne, na poziomie pojedynczych włókien.

Dostawcy map

     Standardowo, Netman wykorzystuje mapy pochodzące z Open Street Maps. Możliwe jest dodanie innych dostawców map, którzy udostępniają serwer "kafelków" (ang. Tile Server), a "kafelki" (fragmenty map) dostępne są pod adresami URL posiadającymi w sobie współrzędne geograficzne. Przykłady takich serwerów podano w dokumentacji Open Street Maps, w rozdziale Tiles Servers. Publiczna instancja testowa systemu Netman, w celach demonstracyjnych udostępnia mapy Open Street Maps oraz Google Maps (łącznie z widokiem satelitarnym).

     Zarządzanie dostawcami możliwe jest z poziomu okna "Ustawienia" (przycisk w panelu bocznym). Po kliknięciu przycisku "Dostawcy Map", użytkownik może dodać, usunąć lub zmodyfikować istniejące wpisy dotyczące dostawców. Uwaga: Aby zmiany były widoczne, konieczne jest ponowne zalogowanie do systemu. W celu zmiany aktualnej mapy, należy najechać myszą na ikonę warstw mapy (w prawym górnym rogu) i wybrać dostawcę.Paszportyzacja i planowanie sieci

     Paszportyzacja i planowanie sieci stanowi główną funkcję systemu. Paszportyzacja sieci polega na ewidencji rzeczywistego stanu sieci komputerowej i ciągłym utrzymywaniu zgodności między stanem rzeczywistym, a informacjami wprowadzonymi do systemu. Poza logicznym zbiorem elementów, urządzeń i połączeń, ewidencji podlegać mogą dokumenty techniczne, zdjęcia, opisy oraz całe projekty rozbudowy/modyfikacji szkieletu sieci. Każdy element sieci może mieć nieskończoną ilość powiązanych ze sobą dokumentów, zdjęć, plików (np. konfiguracyjnych). Każdy element może zostać oznaczony jako planowany, dzięki czemu planowanie rozwoju sieci jest bardzo wygodne. Elementy planowane, wyświetlane są jako półprzezroczyste, by wyróżniać się od elementów istniejących. Kolejne podrozdziały zawierają opisy poszczególnych operacji wykonywanych w aplikacji podczas paszportyzacji sieci.

Schematy kabli

     Przed utworzeniem połączeń kablowych, wymagane jest zdefiniowanie schematów kabli. Zarządzanie schematami dostępne jest z poziomu bocznego panelu (przycisk Zarządzaj kablami). Schemat kabla określa ilość tub, ilość włókien w tubie, zapas podwieszeniowy, średnicę kabla oraz jego tłumienność optyczną. Użytkownik może zdefiniować także kolory poszczególnych tub oraz kolory włókien w tubie. Dodatkowo, zdefiniować można też kolor kabla na mapie. Dopiero po zdefiniowaniu schematu kabla, na jego podstawie można utworzyć rzeczywisty kabel (połączenie). Dostępne schematy widoczne są w combo-boxie w panelu bocznym. Podczas łączenia elementów, tworzony kabel bazuje na aktualnie wybranym schemacie.

Tworzenie elementów nieaktywnych sieci

     Tworzenie elementów nieaktywnych sieci polega na kliknięciu w wybranym miejscu na mapie prawym klawiszem myszy i wyborze odpowiedniego elementu. Netman pozwala na umieszczenie na mapie: słupów, studni, klientów, szaf ulicznych, serwerowni, łączników, masztów radiowych, muf, słupków. Element zostanie dodany w miejscu kliknięcia. W przypadku potrzeby zmiany położenia elementu, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na dodany element, a następnie, w zależności od potrzeby, kliknąć w przycisk z ikoną klawiatury, bądź kursora myszy. Pierwszy przycisk pozwala na sprecyzowanie dokładnych współrzędnych geograficznych, natomiast drugi przeniesie element we wskazane myszą miejsce.

Urządzenia aktywne

     Urządzenia aktywne sieci mogą być definiowane za pomocą przycisku Zarządzaj urządzeniami dostępnym w panelu bocznym. Każde urządzenie posiada swój typ, na który składa się zestaw cech: "jest przełącznicą", "posiada SNMP", "posiada adres IP", "posiada adres MAC", "umieszczalne jako karta", "posiada panel WWW", "zarządzalne przez SSH", "zarządzalne przez TELNET", "posiada numer seryjny", "posiada numer ewidencyjny". W zależności od wybranych cech, różne funkcje będą dostępne w stosunku do utworzonego urządzenia. Typ można utworzyć używając przycisku Zarządzaj typami. W celu dodania nowego schematu urządzenia, należy utworzyć odpowiedni typ, a następnie wybrać go w polu Typ urządzenia i kliknąć przycisk Nowe urządzenie. Podczas dodawania schematu urządzenia, należy określić ilość rzędów (wysokość urządzenia) oraz ilość kolumn (jego szerokość). Ilość rzędów i kolumn definiuje przestrzeń na porty urządzenia. Urządzenie posiadające 3 rzędy i 5 kolumn, pomieści 15 portów. Po zdefiniowaniu ilości rzędów i kolumn, należy kliknąć przycisk Ustaw. Kreator dostosuje wówczas swoje rozmiary, by pomieścic wymaganą ilość portów. By dodać port urządzenia, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w miejscu, w którym umiejscowiony jest port na prawdziwym urządzeniu. Podczas tworzenia portu należy wybrać jego typ. Dostępne typy portów to: ethernet, wifi, optyczny, RF, SIP, zasilający AC oraz zasilający DC. Port może zajmować więcej niż jedną komórkę. W celu zmiany właściwości istniejącego portu, należy kliknąć na nim prawym klawiszem myszy i wybrać odpowiednią opcję. Każdy port może zostać opisany tytułem (np. "ETH1"). W celu ustawienia tytułu, należy wybrać opcję Ustaw numer.

Tworzenie, usuwanie połączeń

     Przed utworzeniem połączenia pomiędzy elementami sieci, należy wybrać schemat, na podstawie którego zostanie utworzony kabel (combo-box w panelu bocznym) oraz ustawić tryb na Połącz. Po wybraniu schematu i przełączniu w tryb łączenia, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy odpowiednie elementy. System poprowadzi kabel kolejno przez wszystkie wybrane elementy. W przypadkach gdy kabel przechodzi przez więcej niż 2 elementy, system połączy włókna dwóch kompatybilnych ze sobą kabli automatycznie. Usuwanie połączeń odbywa się analogicznie. W panelu bocznym należy wybrać tryb Rozłącz.

     We właściwościach elementu, przez który przebiega kabel użytkownik będzie widział cały kabel (okręg z liczbą tub) - w trybie uproszczonym, lub każdą tubę z włóknami - w trybie zaawansowanym. Łączenie i rozłączanie włókien możliwe jest w trybie zaawansowanym. Należy wybrać tryb Połącz lub Rozłącz, a następnie kliknąć kolejno 2 wybrane elementy. W przypadku tworzenia połączenia włókna z mufą, utworzone zostanie połączenie między całą tubą i mufą. Żadne włókno z danej tuby nie może być wcześniej połączone.

Wyliczanie tłumienności i odległości

     Netman pozwala prześledzić cały przebieg pojedynczego włókna światłowodowego. Dodatkowo, na podstawie parametrów elementów, przez które włókno przebiega możliwe jest obliczenie tłumienności optycznej, a na podstawie współrzędnych geograficznych - łącznej długości połączenia. W celu prześledzenia trasy połączenia, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w interesujące użytkownika włókno i wybrać opcję Pokaż połączenie. Po przeliczeniu, system wyświetli okno zawierające kolejne elementy, przez które przebiega włókno, łącznie z odległościami między kolejnymi elementami. Podsumowanie zawiera łączną długość połączenia (w metrach) oraz tłumienność optyczną (w dB). Użytkownik ma także do dyspozycji przycisk Drukuj, który pozwala pobrać raport w formacie PDF, zawierający wszystkie podane w oknie informacje.

Raporty i wydruki

     Aplikacja umożliwia wydrukowanie każdego widoku ukazującego połączenia wewnętrzne elementu, np. słupa lub mufy. W celu wydruku aktualnego widoku (zarówno w trybie zaawansowanym jak i uproszczonym) należy kliknąć przycisk Drukuj, a następnie wybrać rodzaj wydruku: Grafię, lub Tabelę. Wydruk graficzny przedstawia rozkład elementów i połączeń wewnętrznych w takiej samej formie, jaką widzi użytkownik. Wydruk tabeli zawiera tabelę z rozpiską elementów i połączeń wewnętrznych (w formacie PDF).

     Poza wydrukiem połączeń wewnętrznych, Netman umożliwia generowanie raportów i ich wydruk. Przycisk Raporty, w panelu bocznym pozwala wybrać rodzaj raportu i zobaczyć jego podgląd, a następnie pobranie raportu w formacie PDF.

Wyszukiwanie elementów sieci

     Użytkownik ma możliwość szybkiego wyszukiwania elementów sieci oraz urządzeń aktywnych. Po kliknięciu w przycisk Szukaj dostępny w górnym panelu, użytkownik może wyszukać elementy wpisująć wyszukiwaną frazę. Może to być nazwa, ulica, adres IP lub inna właściwość. Po zakończeniu wyszukiwania, użytkownik zobaczy tabelę zawierającą wyszukane elementy. Tabela pokazuje typ elementu, ulicę, numer, właściciela, a także pozwala zobaczyć element na mapie (mapa zostanie przesunięta, by element znajdował się w punkcie centralnym widoku). Dodatkowo, użytkownik zamiast wyszukiwać po konkretnych właściwościach, może wyświetlić wszystkie urządzenia aktywne.

Praca grupowa

     Jako, że system dostępny jest z poziomu przeglądarki internetowej, możliwa jest wspólna praca wielu osób w tym samym czasie. Zmiany nanoszone przez użytkowników, widoczne są natychmiast dla wszystkich osób. Zaimplementowano podział użytkowników na 2 role: administratora oraz użytkownika zwykłego. Administrator ma pełne uprawnienia i może zmienić konfigurację systemu, dodawać i zmieniać topologię sieci. Użytkownik zwykły ma natomiast tylko wgląd w topologię sieci oraz funkcje monitorujące jej stan. Bez uprawnień administratorskich, nie może zmieniać ustawień systemu ani topologii sieci.

Zarządzanie użytkownikami

     Zarządzanie użytkownikami dostępne jest w oknie Ustawienia (przycisk w panelu bocznym). Po wybraniu opcji Zarządzaj użytkownikami dostępna jest lista aktualnie istniejących w systemi użytkowników. Administrator może dodać dowolną liczbę uzytkowników (zarówno administratorów jak i użytkowników zwykłych). Użytkownik opisany jest tylko loginem, hasłem oraz rolą (administrator / zwykły użytkownik). Wymagane jest natomiast, by w systemie ciągle istniał co najmniej jeden użytkownik z uprawnieniami administratora.

Chat

     Przycisk chatu umieszczony jest w panelu górnym, obok informacji o alarmach. Każdy użytkownik może napisać wiadomość, która dotrze do wszystkich zalogowanych osób. Informacja o otrzymanej wiadomości pokazuje się użytkownikom w formie "chmurki" w prawym dolnym rogu. Wiadomości napisane na chacie pozostają widoczne w systemie. Po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu, będę one widoczne dla wszystkich użytkowników do momentu wyłączenia systemu (serwera).

Zasoby zewnętrzne

     Okno Zasoby zewnętrzne (górny panel) służy do wymiany między pracownikami zasobami dostępnymi spoza aplikacji Netman. Mogą to być odnośniki do dokumentacji projektów, kalkulatorów parametrów fizycznych sieci, map geodezyjnych itp. Każdy zasób opisany jest nazwą, adresem URL oraz ewentualnie loginem i hasłem (jeżeli dostęp do zasobu jest chroniony). Osoba dodająca zasób (Administrator) może wybrać użytkowników, dla których zasób będzie widoczny.

Zasoby własne (pliki konfiguracyjne, zdjęcia)

     Netman, poza systemem paszportyzacji, planowania i monitoringu sieci moze pełnić rolę serwera plików. Każdy element sieci (np. słup, mufa, splitter, OLT, komputer, switch i inne urządzenia aktywne) posiada swój zbiór plików. Menu kontekstowe (prawy przycisk myszy na obiekcie) wyświetla aktualną liczbę skojarzonych z elementem plików i pozwala je wyświetlić oraz modyfikować. Funkcjonalność ta została zaimplementowana by umożliwić użytkownikom proste i przejrzyste przechowywanie plików konfiguracyjnych, kopii zapasowych, opisów technicznych czy zdjęć lub schematów dotyczących danego elementu.

Monitoring

     Poza paszportyzacją, planowaniem, inwentaryzacją sieci Netman oferuje też rozwiązania wspierające monitorowanie stanu sieci. Dzięki automatycznemu próbkowaniu ICMP oraz SNMP możliwe jest alarmowanie o awariach oraz zbieranie danych nt. stanu kondycji sieci w konkretnych ramach czasowych. Dzięki generowanym wykresom, użytkownik ma możliwość zauważyć powiązanie słabej kondycji sieci z konkretną datą lub godziną. Można dzięki temu znaleźć "wąskie gardła" sieci, które zazwyczaj pojawiają się w godzinach szczytu (gdy liczba korzystających klientów jest większa niż w pozostałych porach dnia).

Konfiguracja monitoringu

     Konfiguracja monitoringu dostępna jest w oknie Ustawienia (panel boczny). Sprowadza się ona do włączenia lub wyłączenia próbkowania ICMP oraz SNMP, a także określenia częstotliwości próbkowania oraz ilości błędnych odczytów potrzebnych do wywołania alarmu (poinformowania użytkownika - zarówno przez interfejs WWW jak i przez bota Telegram, jeśli skonfigurowany).

Próbkowanie ICMP Ping

     Jednym z dwóch możliwych próbkować urządzeń aktywnych jest próbkowanie ICMP (ping). Polega na regularnym odpytywaniu urządzeń i zapisywaniu czasów odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi od urządzenia na określoną w konfiguracji liczbę odpytań - włączany jest alarm. Polega on na podświetleniu ikony alarmu w systemie, podświetleniu elementu na mapie, który zawiera w sobie urządzenie będące przedmiotem awarii. Ponadto, jeżeli skonfigurowano bota Telegram - poinformuje on użytkowników, którzy nie są aktualnie zalogowani. Informacja o powrocie urządzenia do poprawnego działania również zostanie wysłana za pośrednictwem bota. Dzięki prowadzeniu historii odpowiedzi urządzeń, możliwe jest wygenerowanie wykresu przedstawiającego czasy odpowiedzi urządzenia w określonym oknie czasowym. Ta funkcjonalność pozwala wykryć zależność kondycji sieci od pory dnia.

SNMPWalk i badanie SNMP

     Poza dostępnością urządzeń, Netman może monitorować ich inne parametry, których wartości udostępniane są przez protokół SNMP. Przed próbkowaniem, należy dodać schematy OID odpowiednie danej grupie urządzeń. Zarządzanie schematami OID dostępne jest w menu Ustawienia (panel boczny). Schemat OID składa się z listy par (OID, nazwa). OID określa identyfikator, pod którym przechowywana jest dana wartość, natomiast nazwa to czytelna dla człowieka nazwa parametru, np. "Czas pracy". Po ustawieniu schematu OID dla grupy urządzeń, można wykonać odczyt parametrów. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na urządzeniu i wybrać menu Statystyki SNMP. Po wykonaniu próbkowania użytkownik otrzyma listę par (nazwa => wartość). Jeżeli użytkownik nie zna schematu OID urządzenia, może wykonać SNMP Walk. Funkcja ta wykona ogólny odczyt parametrów z urządzenia i zwróci użytkownikowi listę par (OID => wartość). Na podstawie listy tej użytkownik może łatwo utworzyć schemat OID. Ponadto, Netman monitoruje wartośći przepustowości każdego z portów urządzenia. Wartości te można zobaczyć po najechaniu myszą na danym porcie. Po chwili pojawi się "chmurka" przedstawiająca prędkości IN oraz OUT na danym porcie.

Alarmy i Powiadomienia Telegram

     Netman alarmuje użytkowników w przypadku, gdy urządzenie nie odpowiada kolejno na określoną w konfiguracji ilość prób połączenia ICMP. Alarmy przedstawiane są w postaci podświetlanej ikony w panelu górnym (prawy górny róg), podświetlania na mapie elementu zawierającego urządzenie oraz bota Telegram. Ostatnia funkcjonalność jest bardzo pomocna w przypadku gdy użytkownik chce być informowany o awariach 24h na dobę. Bot Telegram wyśle użytkownikowi informację, którą ten otrzyma na swoim telefonie z zainstalowaną aplikacją Telegram. Konfiguracja bota możliwa jest w menu Ustawienia (panel boczny). Pierwszym krokiem jest założenie bota, zgodnie z Instrukcją. Po założeniu bota, jego token należy wkleić w polę Token Bota i ustawić dowolne hasło powitalne oraz wybrać język powiadomień (angielski lub polski) oraz zapisać ustawienia systemu. Ostatni krok polega na wyszukaniu w aplikacji Telegram stworzonego bota oraz przywitać się z nim, wysyłając mu wiadomość /pass (haslo_powitalne). W przypadku rozpoznania hasła przez bota, odpowie on informacją mówiącą, że od tej pory użytkownik będzie informowany o alarmach w tej konwersacji.

Badanie traceroute

     Traceroute jest badaniem pozwalającym prześledzić trasę pomiędzy dwoma punktami sieci. W celu wykonania badania, wystarczy z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) wybrać opcję Traceroute. Po chwili użytkownik otrzyma listę hostów, przez które przechodził pakiet wysłany do urządzenia. Otrzymaną listę, użytkownik może wydrukować oraz pobrać w formacie PDF.

Zarządzanie za pośrednictwem SSH, TELNET, HTTP

     Jeżeli typ, na podstawie którego utworzono urządzenie aktywne posiada którąś z cech: "Posiada SSH" / "Posiada Telnet" / "Posiada Panel WWW", we właściwościach urządzenia można ustawić port na którym działa serwer ssh/telnet/www. W menu kontekstowym dostępne są wówczas opcje, Zarządzaj przez WWW/TELNET/SSH. W przypadku panelu www, spowoduje to otworzenie nowej zakładki w przeglądarce internetowej z adresem panelu zarządzającego urządzenia. Dla SSH i TELNET, aplikacja wyświetli okno logowania, a po zalogowaniu okno z terminalem.

Przechwytywanie logów SYSLOG

     Netman posiada zaimplementowaną funkcjonalność serwera Syslog. Po włączeniu funkcji Syslog, użytkownik może przekierować logi ze swoich urządzeń na adres Netmana. Zbiera on wówczas logi i przechowuje je przez 4 dni. Dzięki temu użytkownik może zobaczyć logi każdego z urządzeń osobno. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na urządzeniu i wybrać opcję Syslog.